Инвестиционно проектиране

„СИМАЛЕКС ИНВЕСТ” ЕООД предлага цялостният обхват на инвестиционното проектиране.

Етапи на проектиране:

1. Предварителни проучвания –Обхваща период,в който се осигурява следният набор от документи:

 • Актуална скица -издава се от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“(АГКК). В случайте на липса на кадастрална карта за района, скицата се издава от местната община.
 • изготвяне на комбинирана скица, указваща кадастрални и регулационни граници на имота;
 • мотивирано предложение за застрояване;
 • Виза за проектиране.
 • Становище от предварително проучване на местното електроразпределително дружество.
 • Изходни данни за проектиране от местното ВиК дружество.
 • В случаите на използване на централно отопление и изходни данни за проектиране от местното дружество на „Топлофикация”.
 • Геодезическо проучване.
 • Геоложки доклад.

2.Проектиране – Изготвяне на инвестиционните проекти:

Изработва се идеен архитектурен проект и предложение за вида на конструкцията на сградата по части:

 • част Архитектура;
 • част Конструкции;
 • част Електроинсталации;
 • част ВиК;
 • част Отопление, Вентилация и Климатизация;
 • част Енергийна ефективност
 • част Пожарна безопасност;
 • част Геодезия;
 • част Паркоустройство и озеленяване;
 • част Проект за управление на строителните отпадъци;
 • Част Технология;
 • Доклад за оценка на Енергийна ефективност.

Съдържанието на инвестиционният проект зависи от предназначението и разгърнатата застроена площ на сградата, която се проектира.