ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследвания, които се правят в процес на обследването:

1. Безразрушително определяне на якост на настиск на бетон

Уред: Склерометър SILVER SCHMIDT
БДС EN 12504-2
БДС EN 13791:2007/NA

2. Измерване на качество на полагане на бетон и наличие на скрити дефекти

Уред: Ултразвуков бетоноскоп PROCEQ
БДС EN 12504-4

3. Изследване на карбонизация на бетон

Начин на определяне: Колориметричн метод с разтвор на фенолфталейн
БДС CR 12793

4. Измерване на якост на натиск на пробни образци

Метод: Изпитване на пробните тела на натискова преса в скредитирана лаборатория за изпитване на стрпителни конструкции
БДС EN 12504-1
БДС EN 12390-3

5. Определяне на риска от корозия на армировката

Уред: Profometer Corrosion
ASTM C 876-09

6. Измерване на дълбочина и широчина на пукнатини в бетонни елементи

Уред: Ултразвуков бетоноскоп PROCEQ, лупа за пукнатини
БДС EN 12504-4

7. Определяне на местоположение и диаметър на вложената армировка в стоманобетонна конструкция

Уред: PROFOMETER 6 PROCEQ
BS 1881 Part 204

8. Определяне на бетоново покритие

Уред: PROFOMETER 630 AI PROCEQ

9. Определяне на геометрични параметри

Уред: Електронна ролетка BOSCH, шублер, нивелир

10. Геодезически услуги по установяване на геометрични размери и местоположение на архитектурни и конструктивни елементи и прилежащ терен

Уред: Тотална станция Sokkia

11. Установяване на състояние на земната основа при поддаване на фундамент

Уред: Пенетрометър Eijkelkamp

12. Безразрушително измерване дебелината на метални елементи по ултразвуков способ

Уред: Ултразвуков дебеломер TI-MVX
БДС EN 14127
ASTM Е797

13. Безразрушително измерване твърдостта и якостта на опън на стомана

Уред: PROCEQ Equotip
БДС EN ISO 16859-1
БДС EN ISO 18265

14. Измерване дебелината на покритие върху метална основа

Уред: Checkline DCXX-3000EZ-E
БДС EN ISO 2064
БДС EN ISO 2178
БДС EN ISO 2808
ISO 19840

14. Влагомер за бетон Tramex CME5

Уред: ASTM F 2659

Абсолютнен аналог на “Карбиден метод”

Уред за измерване на влажността в бетон, гипс, цимент, замазки, плочи.

15. Инспекционна камера

Метод: Обследване на вкопани в земята водосточни тръби за евентуални повреди във снадките и по този начин предизвикващи суфозия и поддаване на фундамент.

16. Геоложки пенетрационни тестове. Софтуерен анализ на пенетрациите.

Динамичен пенетрометър:

  • Определяне на носещата способност на почвата посредством полеви метод (in-situ) – динамична пенетрация.
  • Изследването се извършва при използване на динамичен пенетрометър, чрез който се определят емпирични стойности, показващи корелационна зависимост (връзка) между енергията на удара и проникването на конуса на предварително зададена дълбочина.