ЧЗВ

Какво представлява обследването на една конструкция?

Обследването на строителните конструкции представлява процес на установяване на носещите елементи, количеството и качеството на вложените материали за носещи конструкции и направа на оценка за надежността на конструкцията и пригодимостта й за бъдеща експлоатация.

Обследването се състои от следните етапи:

 • 1. Запознаване с наличната проектна документация и протоколи за приемане на строежа, ако са налични.
 • 2. Заснемане на носещите елементи и определяне на конструктивната и строителната система.
 • 3. Определяне на размерите на носещите елементи.
 • 4. Определяне на качествата на вложените материали като якост, плътност, дуктилност, модул на еластичност и други характеристики на конструктивните материали, диаметър на вложената армировка и други фактори, които имат основен принос в носимоспособността на елементите от конструкцията.
 • 5. Определяне на дефекти и повреди, оценка на качеството на строително-монтажните работи, измерване на бетоново покритие, корозия на стомана и бетон и други фактори, които могат да повлияят на носимоспособността и дълготрайността на конструкцията.
 • 6. Направа на модел на конструкцията и изчисления, доказващи нейната носимоспособност за различни въздействия, включително сеизмична уязвимост.
 • 7. Направа на анализи на проблемните места в конструкцията, оценка на дефектите и повредите
 • 8. Заключение за носимоспособността на конструкцията, експлоатационната й пригодност, антисеизмичната осигуреност и т.н.
 • 9. Направа на препоръки към собствениците, отнасящи се до необходимост от възлагане на проект за усилване, необходим режим на работа, ограничаване на достъп, ограничаване на натоварванията .

Докладът за конструктивно обследване е необходим документ от проектната документация на сградите и съоръженията. Той може да служи като изходни данни за направа на конструктивно становище при положителна оценка или като необходима основа за проект за усилване на конструкцията или създаване на технически паспорт на сградата.

Кога се налага да се прави конструктивно обследване?
 • При промяна на предназначението на обект, свързано с различни експлоатационни натоварвания.
 • При реконструкция на сграда, изграждане или разрушаване на елементи от сградата или съоръжението.
 • При констатирани дефекти и повреди, застрашаващи здравето и живота на обитателите.
 • При „саниране” на съшествуващи сгради, при необходимост от технически паспорт .
 • При контрол по време на строителството при съмнение за некачествено извършени строително-монтажни работи.